Услови продаје

08/11/2021

ЧЛАН 1 – ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Ови Општи услови продаје (у даљем тексту "Општи услови продаје") уређују односе између BELGRADE AIRPORT, са седиштем у Београду, Аеродром Београд 47, 11180 Београд, матични број 21364568 и свих купаца који изврше поруџбину путем веб сајта (у даљем тексту “продавница“).
Они могу бити измењени у било ком тренутку и без претходног обавештења од стране BELGRADE AIRPORT, с тим што је прописано да су важећи ОУП они који су на снази и који су доступни онлајн на дан слања поруџбине. Свака поруџбина у продавници подразумева претходно безусловно прихватање ових oпштих услова коришћења.
Приликом прављења поруџбине, купци потврђују да су пунолетно физичко лице, које предметне радње обавља у своје име или у име правног лица које је прописно овлашћено да заступа. Наведене особе овим путем потврђују да имају пуну пословну способност за обављање трансакција према овим Општим условима продаје.

ЧЛАН 2 – УСЛУГЕ ПРОДАВНИЦЕ

Услуге које Продавница нуди су следеће:

  • Услуга „Онлајн резервација паркинг места“ у прилогу 1,
  • Куповина горе поменуте услуге, подразумева да су купци прихватили све одредбе и услове продаје наведене у важећим прилозима.

ЧЛАН 3 - УСЛОВИ "КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА"

Приликом прављења прве поруџбине у продавници, сваки нови купац мора да креира „кориснички налог“ за који је неопходно да одабере и идентификатор (који се састоји од његове мејл адресе) и лозинку од најмање 8 алфанумеричких ознака – која мора садржати мало слово, велико слово, број и специјални карактер/ознаку - како би се персонализовала његова навигација.
Приликом сваке нове посете, повезивање наведена два елемента потврђује аутентичност наведених података што уједно представља и доказ идентитета купца. Купац је стога у обавези да приликом регистрације пружи искрене и истините информације о себи.
Лозинке и идентификатори представљају личне и поверљиве податке, а корисник се обавезује да их неће откривати. Самим тиме искључиво је купац одговоран за њихову употребу. Сачувани подаци представљају доказ о свим трансакцијама које је купац извршио у продавници.
Сваки покушај коришћења лозинке или корисничког имена другог корисника строго је забрањен. BELGRADE AIRPORT задржава право да у случају непоштовања предметних услова продаје, без обавештења или надокнаде, аутоматски избрише налог корисника, а посебно у случају злоупотребе истих.

ЧЛАН 4 – КОНАЧНА ПОТВРДА НАЛОГА

Плаћање производа на нашој интернет продавници је могуће извршити на један од следећих начина: платним картицама - VISA, Maestro или MasterCard које подржавају плаћање преко интернета. Плаћање картицама је реализовано у сарадњи са AllSecure doo и UniCredit Bank и обавља се на безбедан и сертификован начин преко AllSecure Payment Gateway-a, једноставним уносом података са платне картице.

Након што се унесу подаци о картици и потврди плаћање, банка ауторизује трансакцију и тиме је поруџбина одобрена и улази у даљи процес припреме за испоруку. Износ ће бити резервисан на вашој картици (рачуну) и неће вам бити расположив за другу намену.

У случају да се плаћање не комплетира, односно износ не скине са рачуна до истека 14 дана од прихватања ваше поруџбине, та поруџбеница ће бити отказана и избрисана. Након истека рока од 14 дана, новац резервисан на вашем рачуну се ослобађа и биће вам поново на располагању. Након тога можете поновити исту или нову поруџбину, и извршити плаћање везано за њу.

Проверите код банке која је издала картицу, да ли ваша картица подржава плаћање преко интернета.

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола, применом најсавременијих метода токенизације осетљивих података, и у складу са PCI-DSS стандардима. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни трговцу.

3D-Secure заштита за све трговце и купце - AllSecure Payment Gateway користи највише глобалне стандарде заштите и приватности података. Сви трговци који користе AllSecure Payment Gateway су аутоматски укључени у 3D-Secure заштиту, чиме се купцима гарантује безбедност куповине. Бројеви платних картица купаца се не чувају на систему трговца а сам упис се штити SSL енкрипцијом података.

PCI-DSS Стандарди - AllSecure Payment Gateway се константно усаглашава са свим захтевима картичарских организација у циљу повећања нивоа безбедности трговаца и купаца. Од 2005. године до данас, без прекида, систем је сертификован као PCI-DSS Ниво 1 што представља највиши стандард у индустрији. PCI Data security Стандард (PCI-DSS) је норма која дефинише неопходне мере безбедности при обради, чувању и преношењу осетљивих картичарских података. PCI Стандарди се штите осетљиви подаци о кориснику картице током целог процеса плаћања: од момента уноса података на продајном месту трговца, током комуникација између трговца и релевантних банака и картичарских организација, као и током каснијег чувања истих података.

Различите фазе поруџбине детаљно су описане у процесу поручивања, у продавници. Купац је обавештен о карактеристикама и доступности услуга које су понуђене директно у продавници.

BELGRADE AIRPORT их у сваком тренутку може прилагодити како би што боље испунио очекивања својих купаца.

Коришћењем поступка „дуплог клика“, уговор је пуноважно закључен, јер се оставља могућнст провере детаља поруџбине и њене укупне цене, ради исправљања евентуалних грешака, пре потврде и коначног прихватања.

Након што прочита и прихвати предметне Опште услове продаје, купац завршава и коначно потврђује своју поруџбину, тако што ће означити поље за потврду "Прихватам опште услове продаје и политику поверљивости".

Купац прима преглед података о својој поруџбини путем аутоматски генерисаног мејла за потврду, чим се прикаже страница за потврду плаћања.

Клијенту се препоручује да архивира или одштампа ову потврдну електронску поруку као и потврду о уплати.

Свака нова поруџбина биће прихваћена тек након што купац изврши комплетну уплату износа који на наплату доспева везано за његову претходну поруџбину.

ЧЛАН 5 – ЦЕНА

„Изјава о конверзијама - Сва плаћања ће бити обављена у динарима (РСД). Уколико се плаћа платним картицама иностраних банака, динарски износ трансакције ће бити конвертован у валуту салдирања банке (ЕУР) према курсу Народне Банке Србије. При задуживању ваше платне картице, већ конвертован износ ће се конвертовати у Вашу локалну валуту, према курсу који примењују оператори платних картица."

Све цене су приказане у динарима и укључују све порезе. Цене су подложне променама и могу се ажурирати у било ком тренутку. Фактурисане цене су оне које су важеће на дан потврђивања оруџбине.

ЧЛАН 6 - УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Било каква уплата извршена на рачун BELGRADE AIRPORT не може се сматрати депозитом. За сваку уплату BELGRADE AIRPORT ће издати фискални рачун у електронској форми за продату паркинг карту и послати хиперлинк за верификацију. Једино овлашћено средство плаћања је банковна картица, а плаћање се врши путем безбедног система плаћања. Прихватају се само картице Visa и Mastercard/Maestro, за које купац експлицитно потврди да има права коришћења.
купац ни под каквим околностима не може, чак ни на основу рекламације, задржати цео или део доспелог износа, нити извршити било какву надокнаду. Доказ о наплати доступан је на „Корисничком налогу“.
У случају да се, испостави да је, из било ког разлога, плаћање нерегуларно, непотпуно или непостојеће, није могуће извршити продају услуге.

ЧЛАН 7 - ОДУСТАНАК ОД УГОВОРА

Према члану 28 Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр.44/2018 – др.закон), корисник услуге има право да одустане од уговора у року од 14 дана, без навођења разлога и без додатних трошкова, осим трошкова из члана 34 и 35 Закона.
Да би искористили своје право на одустанак од уговора, корисници услуга могу директно отказати своју резервацију путем „Корисничког налога“ или могу користити стандардни образац за одустајање од уговора односно било који други документ који је потребно да доставе сулжби за БРИГУ О КОРИСНИЦИМА све док захтев недвосмислено изражава њихову жељу за отказивањем поруџбине.
У сваком случају, отказни документ мора садржати презиме и име купца и број поруџбине.

У случају одустанка, износ се се рефундира у року од 14 дана од датума када је BELGRADE AIRPORT обавештен о одлуци корисника услуге да откаже поруџбину. Рефундација се директно врши на рачун повезан са картицом која се користи приликом прављења поруџбине.
Истеком горе наведеног рока, престаје право корисника услуге на одустанак од уговора.

У случају повраћаја средстава купцу који је предходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, тај повраћај се врши искључиво преко исте VISA, Maestro или MasterCard картице која је коришћена за плаћање.

ЧЛАН 8 - ОДГОВОРНОСТ

BELGRADE AIRPORT неће сносити одговорност у случају неизвршења својих обавеза због више силе, како је дефинисано законском регулативом. Такође, неће бити одговоран за:
— сметње или грешке својствене коришћењу интернет мреже које могу утицати на преглед продавнице,
— кварове проузроковане софтвером независних произвођача,
— хакерске нападе или присуство компјутерских вируса на рачунару корисника услуга.

ЧЛАН 9 – КОРИСНИЧКЕ УСЛУГЕ

Сва питања или захтеви везани за додатне информације односно захтеви/жалбе на пружене yслуге морају се доставити служби БРИГA О КОРИСНИЦИМА - BELGRADE AIRPORT, Аеродром Београд 47, 11180 Београд или путем мејла на адресу customer.care@beg.aero

ЧЛАН 10 - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

BELGRADE AIRPORT архивира наруџбенице и рачуне на поузданом, одрживом медију који представља верну копију предметних документата. Електронски записи, који се чувају у ИТ системима под адекватним безбедносним условима, сматрају се доказом комуникације, поруџбина и плаћања извршених од стране клијента.
Ови општи yслови продаје подлежу домаћој регулативи.
Ако се једна од клаузула или одредби наведених општих услова продаје поништи или прогласи неважећом односно незаконитом, предметно поништење или незаконитост ни на који начин неће утицати на остале клаузуле и одредбе које ће се и даље примењивати.


П Р И Л О Г 1 ПОСЕБНИ УСЛОВИ И ОДРЕДБЕ ПРОДАЈЕ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА УСЛУГУ ОНЛАЈН РЕЗЕРВАЦИЈЕ ПАРКИНГ МЕСТА

ЧЛАН 1 – ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Само купци који желе да паркирају приватни аутомобил (моторно возило, произведено и пројектовано за превоз људи, које има најмање четири точка, са највише осам седишта поред седишта возача и за које је укупна дозвољена тежина терета мања од 3,5 тоне), могу користити услуге онлајн резервације паркинг места путем продавнице (у даљем тексту „Услуга резервације“), за коју је максимална висина одређена у складу са ограничењима наведеним у табели испод:

ПАРКИНГ

МАКСИМАЛНА ВИСИНА

Гаража

1,90 м

ЧЛАН 2 – ОПИС УСЛУГЕ

„Услуга резервације“ доступна за продају путем продавнице, обезбеђује купцима једно (или више) паркинг места на једном од паркиралишта на Аеродрому Никола Тесла за одређени датум, период и време, а ограничена је бројем расположивих места на дан прављења поруџбине.
Осим ако није изричито назначено од стране продавнице, тачна локација/позиција паркинг места се не додељује, тако да купци паркирају своје возило на првом доступном месту.
„Услуга резервације“ доступна је само купцима који су отворили „кориснички налог“ у складу са одредбама и условима наведеним у овим Општим Условима Продаје. Услуга омогућава резервацују места, без ограничења дужине трајање паркирања (минимално 2 сата).
Паркинг место се може резервисати само онлајн највише 2 месеца (и најмање 4 сата) пре датума паркирања возила. Приликом поручивања услуге, купци имају могућност да доставе регистарски број возила, како би уштедели време путем аутоматског отварања рампе, под условом да се регистарска таблица може исправно очитати.

ЧЛАН 3 - УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Када купци стигну на улазну рампу са које се приступа паркиралишту (у заказано време), прислањају купон који су примили када је поруџбина послата (такође купон је доступан за преузимање са контролне табле „Налог клијента“) на уређај за скенирање. Да би уређај за скенирање препознао купон, купци претходно исти морају да одштампају на папиру или га преузму директно путем свог паметног телефона. Уколико се претходно наведе регистарски број таблица, купци морају доћи одговарајућим возилом. Приликом напуштања паркиралишта, уколико купац није прекорачио предвиђено време изласка, он поново прислања купон на уређај за скенирање на излазној рампи паркиралишта. Предметни купон више неће бити могуће користити. BELGRADE AIRPORT препоручује својим клијентима да воде рачуна о свом купону, који је, свакако, неопходан за приступ и излазак са паркиралишта, посебно у случају лоше читљивости регистарског броја таблица који је првобитно достављен приликом поручивања, или у случају доласка другим возилом. Издати купон представља лични и поверљиви документ. Садржи бар код који је строго забрањено фалсификовати или репродуковати. Купон се не може уступити или пренети трећем лицу. Купац је одговоран да купон сачува до изласка са предметног паркиралишта. BELGRADE AIRPORT не прихвата никакву одговорност у случају коришћења купона од стране трећег лица или у случају манипулације истим. У случају губитка или потешкоћа са скенирањем купона, купци морају позвати "aгента" користећи интерфонски систем који се налази на улазним и излазним рампама паркиралишта. Агент затим проверава резервације у базама података пре него што купцу омогући приступ или излазак са одговарајућег паркиралишта. Поред периода који је наведен у резервацији, додатно време се фактурише према следећој табели цена, за које на наплату доспева сваки започети део.BELGRADE AIRPORT стога препоручује својим клијентима да оставе довољно времена између времена доласка лета и времена напуштања паркиралишта. BELGRADE AIRPORT ни под којим условима не сноси одговорност за додатно време које возило проведе на паркиралишту, а везано за догађаје ван „услуге онлајн резервације“.Гаража

ДОДАТНО ВРЕМЕ

ИЗНОС (УКЉУЧЕНЕ СУ СВЕ ТАКСЕ)

0 до 60 мин

бесплатно

Сваки започет сат до 10сати

100,00 pсд/сат

Преко 10 сати- дневна карта

1000,00 pсд


Додатно време проведено на паркиралишту може се платити дебитном/кредитном картицом или готовином на аутоматским наплатним станицама или дебитном/кредитном картицом на излазним рампама паркиралишта

ЧЛАН 4 - ИЗМЕНА – ОТКАЗИВАЊЕ

Услови важе за сва паркиралишта.

Измена

Могуће је изменити вашу поруџбину до четири сата пре доласка на паркиралиште (наведено у вашој резервацији): време и датум уласка и/или изласка, име власника и регистарски број аутомобила.

Отказивање

Након законског рока за одустанак од уговора, BELGRADE AIRPORT омогућава купцима да откажу своје поруџбине до 24 сата пре заказаних датума и времена паркирања. Да би то урадили, купци следе исту процедуру као у клаузули 7 ОУП. Након што је ова процедура испоштована, купцима се рефундира 100% од цене поруџбине (због трошкова банковног трансфера) и издаје фискални рачун рефундација у електронској форми, у року од највише 14 дана од дана обавештавања BELGRADE AIRPORT - а о захтеву за отказивање.
Рефундирани износ се директно уплаћује на банковни рачун повезан са картицом коришћеном приликом прављења поруџбине.

ЧЛАН 5 - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

„Услуга резервације“ омогућава само право на паркирање, а не и право на обезбеђење, надзор или превоз. BELGRADE AIRPORT не прихвата никакву одговорност у случају губитка, оштећења или крађе личних ствари купца, јер исто преставља искључиво одговорност купца.