Uslovi prodaje

08/11/2021

ČLAN 1 – PODRUČJE PRIMENE

Ovi Opšti uslovi prodaje (u daljem tekstu "Opšti uslovi prodaje") uređuju odnose između BELGRADE AIRPORT, sa sedištem u Beogradu, 11180 Beograd 59, matični broj 21364568 i svih Kupaca koji izvrše Porudžbinu putem veb sajta (u daljem tekstu "Prodavnica").
Oni mogu biti izmenjeni u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja od strane BELGRADE AIRPORT, s tim što je propisano da su važeći OUP oni koji su na snazi i koji su dostupni onlajn na dan slanja porudžbine. Svaka Porudžbina u Prodavnici podrazumeva prethodno bezuslovno prihvatanje ovih Opštih uslova korišćenja.
Prilikom pravljenja Porudžbine, Kupci potvrđuju da su punoletno fizičko lice, koje predmetne radnje obavlja u svoje ime ili u ime pravnog lica koje je propisno ovlašćeno da zastupa. Navedene osobe ovim putem potvrđuju da imaju punu poslovnu sposobnost za obavljanje transakcija prema ovim Opštim Uslovima Prodaje.

ČLAN 2 – USLUGE PRODAVNICE

Usluge koje Prodavnica nudi su sledeće:

  • Usluga „Onlajn rezervacija parking mesta“ u Prilogu 1,
  • Kupovina gore pomenute usluge, podrazumeva da su Kupci prihvatili sve odredbe i uslove prodaje navedene u važećim prilozima.

ČLAN 3 - USLOVI "KORISNIČKOG NALOGA"

Prilikom pravljenja prve Porudžbine u Prodavnici, svaki novi Kupac mora da kreira „Korisnički nalog“ za koji je neophodno da odabere i identifikator (koji se sastoji od njegove e-mejl adrese) i lozinku od najmanje 8 alfanumeričkih oznaka
– koja mora sadržati malo slovo, velik slovo, broj i specijalni karakter/oznaku - kako bi se personalizovala njegova navigacija.
Prilikom svake nove posete, povezivanje navedena dva elementa potvrđuje autentičnost navedenih podataka što ujedno predstavlja i dokaz identiteta Kupca. Kupac je stoga u obavezi da prilikom registracije pruži iskrene i istinite informacije o sebi.
Lozinke i identifikatori predstavljaju lične i poverljive podatke, a Korisnik se obavezuje da ih neće otkrivati. Samim time isključivo je Kupac odgovoran za njihovu upotrebu. Sačuvani podaci predstavljaju dokaz o svim transakcijama koje je Kupac izvršio u Prodavnici.
Svaki pokušaj korišćenja lozinke ili korisničkog imena drugog Korisnika strogo je zabranjen. BELGRADE AIRPORT zadržava pravo da u slučaju nepoštovanja predmetnih uslova prodaje, bez obaveštenja ili nadoknade, automatski izbriše nalog Korisnika, a posebno u slučaju zloupotrebe istih.

ČLAN 4 – KONAČNA POTVRDA NALOGA

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za nju.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D-Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i tokom kasnijeg čuvanja istih podataka.

Različite faze Porudžbine detaljno su opisane u procesu poručivanja, u Prodavnici. Kupac je obavešten o karakteristikama i dostupnosti usluga koje su ponuđene direktno u Prodavnici.

BELGRADE AIRPORT ih u svakom trenutku može prilagoditi kako bi što bolje ispunio očekivanja svojih Kupaca.

Korišćenjem postupka „duplog klika“, ugovor je punovažno zaključen, jer se ostavlja mogućnost provere detalja Porudžbine i njene ukupne cene, radi ispravljanja eventualnih grešaka, pre potvrde i konačnog prihvatanja.

Nakon što pročita i prihvati predmetne Opšte uslove prodaje tako što će označiti polje za potvrdu "Prihvatam opšte uslove prodaje i politiku poverljivosti", Kupac završava i konačno potvrđuje svoju Porudžbinu.

Kupac prima pregled podataka o svojoj Porudžbini putem automatski generisanog mejla za potvrdu, čim se prikazuje stranica za potvrdu plaćanja.

Klijentu se preporučuje da arhivira ili odštampa ovu potvrdnu elektronsku poruku kao i potvrdu o uplati.

Svaka nova Porudžbina biće prihvaćena tek nakon što Kupac izvrši kompletnu uplatu iznosa koji na naplatu dospeva vezano za njegovu prethodnu Porudžbinu.

ČLAN 5 – CENA

„Izjava o konverzijama - Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u valutu saldiranja Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica."
Sve cene su prikazane u dinarima i uključuju sve poreze. Cene su podložne promeni i mogu se ažurirati u bilo kom trenutku. Fakturisane cene su one koje su važeće na dan potvrđivanja Porudžbine.

ČLAN 6 - USLOVI PLAĆANjA

Bilo kakva uplata izvršena na račun BELGRADE AIRPORT ne može se smatrati depozitom. Za svaku uplatu BELGRADE AIRPORT će izdati fiskalni račun u elektronskoj formi za prodatu parking kartu i poslati hiperlink za verifikaciju. Jedino ovlašćeno sredstvo plaćanja je bankovna kartica, a plaćanje se vrši putem bezbednog sistema plaćanja. Prihvataju se samo kartice Visa i Mastercard/Maestro, za koje Kupac eksplicitno potvrdi da ima prava korišćenja.
Kupac ni pod kakvim okolnostima ne može, čak ni na osnovu reklamacije, zadržati ceo ili deo dospelog iznosa, niti izvršiti bilo kakvu nadoknadu. Dokaz o naplati dostupan je na „Korisničkom nalogu“.
U slučaju da se ispostavi da je, iz bilo kog razloga, plaćanje neregularno, nepotpuno ili nepostojeće, nije moguće izvršiti prodaju usluge.

ČLAN 7 - ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema članu 28 Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br.44/2018 – dr.zakon), Korisnik usluge ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz člana 34 i 35 Zakona.

Da bi iskoristili svoje pravo na odustanak od ugovora, Korisnici usluga mogu direktno otkazati svoju rezervaciju putem „Korisničkog naloga“ ili mogu koristiti standardni obrazac za odustajanje od ugovora odnosno bilo koji drugi dokument koji je potrebno da dostave sulžbi za BRIGU O KORISNICIMA sve dok zahtev nedvosmisleno izražava njihovu želju za otkazivanjem Porudžbine.

U svakom slučaju, otkazni dokument mora sadržati prezime i ime Kupca i broj Porudžbine.

U slučaju odustanka, iznos se refundira u roku od 14 dana od datuma kada je BELGRADE AIRPORT obavešten o odluci Korisnika usluge da otkaže Porudžbinu. Refundacija se direktno vrši na račun povezan sa karticom koja se koristi prilikom pravljenja Porudžbine.

Istekom gore navedenog roka, prestaje pravo Korisnika usluge na odustanak od ugovora.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ČLAN 8 - ODGOVORNOST

BELGRADE AIRPORT neće snositi odgovornost u slučaju neizvršenja svojih obaveza zbog više sile, kako je definisano zakonskom regulativom. Takođe, neće biti odgovoran za:
— smetnje ili greške svojstvene korišćenju Internet mreže koje mogu uticati na pregled Prodavnice,
— kvarove prouzrokovane softverom nezavisnih proizvođača,
— hakerske napade ili prisustvo kompjuterskih virusa na računaru Korisnika usluga.

ČLAN 9 – KORISNIČKE USLUGE

Sva pitanja ili zahtevi vezani za dodatne informacije odnosno zahtevi/žalbe na pružene Usluge moraju se dostaviti službi USLUGE ZA KLIJENTE (Briga o korisnicima) - BELGRADE AIRPORT, 11180 Beograd 59 ili putem mejla na adresu customer.care@beg.aero

ČLAN 10 - ZAVRŠNE ODREDBE

BELGRADE AIRPORT arhivira Narudžbenice i račune na pouzdanom, održivom mediju koji predstavlja vernu kopiju predmetnih dokumentata. Elektronski zapisi, koji se čuvaju u IT sistemima pod adekvatnim bezbednosnim uslovima, smatraju se dokazom komunikacije, Porudžbina i plaćanja izvršenih od strane Klijenta.
Ovi Opšti uslovi prodaje podležu domaćoj regulativi.
Ako se jedna od klauzula ili odredbi navedenih Opštih uslova prodaje poništi ili proglasi nevažećom odnosno nezakonitom, predmetno poništenje ili nezakonitost ni na koji način neće uticati na ostale klauzule i odredbe koje će se i dalje primenjivati.


P R I L O G 1 POSEBNI USLOVI I ODREDBE PRODAJE KOJI SE PRIMENjUJU NA USLUGU ONLAJN REZERVACIJE PARKING MESTA

ČLAN 1 – PODRUČJE PRIMENE

Samo Kupci koji žele da parkiraju privatni automobil (motorno vozilo, proizvedeno i projektovano za prevoz ljudi, koje ima najmanje četiri točka, sa najviše osam sedišta pored sedišta vozača i za koje je ukupna dozvoljena težina tereta manja od 3,5 tone), mogu koristiti usluge onlajn rezervacije parking mesta putem Prodavnice (u daljem tekstu „Usluga rezervacije“), za koju je maksimalna visina određena u skladu sa ograničenjima navedenim u tabeli ispod:

PARKING

MAKSIMALNA VISINA

Garaža

1,90 m

ČLAN 2 – OPIS USLUGE

„Usluga rezervacije“ dostupna za prodaju putem Prodavnice, obezbeđuje Kupcima jedno (ili više) parking mesta na jednom od parkirališta na Aerodromu Nikola Tesla Beograd (garaža) za određeni datum, period i vreme, a ograničena je brojem raspoloživih mesta na dan pravljenja Porudžbine.
Osim ako nije izričito naznačeno od strane Prodavnice, tačna lokacija/pozicija parking mesta se ne dodeljuje, tako da Kupci parkiraju svoje vozilo na prvom dostupnom mestu.
„Usluga rezervacije“ dostupna je samo Kupcima koji su otvorili „korisnički nalog“ u skladu sa odredbama i uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima prodaje. Usluga omogućava rezervacuju mesta, bez ograničenja dužine trajanje parkiranja (minimalno 8 sati).

Parking mesto se može rezervisati samo onlajn najviše 2 meseca (i najmanje 4 sata) pre datuma izvršena parkiranja vozila. Prilikom poručivanja usluge, Kupci imaju mogućnost da dostave registarski broj vozila, kako bi uštedeli vreme putem automatskog otvaranja rampe, pod uslovom da se registarska tablica može ispravno pročitati.

ČLAN 3 - USLOVI KORIŠĆENjA

Kada Kupci stignu na terminal sa koga se pristupa parkiralištu (u zakazano vreme), prislanjaju kupon koji su primili kada je porudžbina poslata (takođe dostupan za preuzimanje sa kontrolne table „Nalog klijenta“) ispred uređaja za skeniranje. Da bi uređaj prepoznao kupon, Kupci prethodno isti moraju da odštampaju na papiru ili ga preuzmu direktno putem svog pametnog telefona. Ukoliko se prethodno navede registarski broj tablica, Kupci moraju doći odgovarajućim vozilom. Prilikom napuštanja parkirališta, ukoliko Kupac nije prekoračio predviđeno vreme izlaska, on ponovo prislanja kupon na uređaj za skeniranje izlaznog terminala parkirališta. Predmetni kupon više neće biti moguće koristiti. BELGRADE AIRPORT preporučuje svojim klijentima da vode računa o svom kuponu, koji je, svakako, neophodan za pristup i izlazak sa parkirališta, posebno u slučaju loše čitljivosti registarskog broja koji je prvobitno dostavljen prilikom poručivanja, ili u slučaju dolaska drugim vozilom. Izdati kupon predstavlja lični i poverljivi dokument. Sadrži bar kod koji je strogo zabranjeno falsifikovati ili reprodukovati. Kupon se ne može ustupiti ili preneti trećem licu. Kupac je odgovoran da kupon sačuva do izlaska sa predmetnog parkirališta. BELGRADE AIRPORT ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju korišćenja kupona od strane trećeg lica ili u slučaju manipulacije istim. U slučaju gubitka ili poteškoća sa skeniranjem kupona, Kupci moraju pozvati "Agenta" koristeći interfonski sistem koji se nalazi na ulaznim i izlaznim terminalima parkirališta. Agent zatim proverava rezervacije u bazama podataka pre nego što Kupcu omogući pristup ili izlazak sa odgovarajućeg parkirališta. Pored perioda koji je naveden u rezervaciji, dodatno vreme se fakturiše prema sledećoj tabeli cena, za koje na naplatu dospeva svaki započeti deo.BELGRADE AIRPORT stoga preporučuje svojim klijentima da ostave dovoljno vremena između vremena dolaska leta i vremena napuštanja parkirališta. BELGRADE AIRPORT ni pod kojim uslovima ne snosi odgovornost za dodatno vreme koje vozilo provede na parkiralištu, a vezano za događaje van „usluge onlajn rezervacije“.Garaža

DODATNO VREME

IZNOS (UKLjUČENE SU SVE TAKSE/POREZI)

0 do 15 min

besplatno

Svaki započet sat do 10h

100,00 Rsd/h

Preko 10 sati- dnevna karta

1000,00 Rsd


Dodatno vreme provedeno na parkiralištu može se platiti debitnom/kreditnom karticom ili gotovinom na automatskim platnim stanicama

ČLAN 4 - IZMENA – OTKAZIVANjE

Uslovi važe za sva parkirališta.

Izmena

Moguće je izmeniti vašu porudžbinu do četiri sata pre dolaska na parkiralište (navedeno u vašoj rezervaciji): vreme i datum ulaska i/ili izlaska, ime vlasnika i registarski broj automobila.

Otkazivanje

Nakon zakonskog roka za odustanak od ugovora, BELGRADE AIRPORT omogućava Kupcima da otkažu svoje porudžbine do 24 sata pre zakazanih datuma i vremena parkiranja. Da bi to uradili, Kupci slede istu proceduru kao u klauzuli 7 OUU. Nakon što je ova procedura ispoštovana, Kupcima se refundira 100% od cene Porudžbine (zbog troškova bankovnog transfera) i izdaje fiskalni račun refundacija u elektronskoj formi, u roku od najviše 14 dana od dana obaveštavanja BELGRADE AIRPORT o zahtevu za otkazivanje.
Refundirani iznos se direktno uplaćuje na bankovni račun povezan sa karticom korišćenom prilikom pravljenja Porudžbine.

ČLAN 5 - ZAVRŠNE ODREDBE

„Usluga rezervacije“ omogućava samo pravo na parkiranje, a ne i pravo na obezbeđenje, nadzor ili prevoz. BELGRADE AIRPORT ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju gubitka, oštećenja ili krađe ličnih stvari Kupca, jer isto prestavlja isključivo odgovornost Kupca.